Quận Cam mở Call Center bắt đầu từ ngày 30 tháng 3 năm 2020 để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19


Theo tin Orange County, California

Ngày 30 tháng 3 năm 2020
Orange County Dịch vụ cộng đồng triển khai Trung tâm cuộc gọi phục hồi kinh tế và kinh doanh
Bắt đầu từ ngày 30 tháng 3, Dịch vụ Cộng đồng Quận Cam đã triển khai một trung tâm cuộc gọi để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus (COVID-19) mới.
March 30, 2020
Orange County Community Services Implements Economic & Business Recovery Call Center
Effective March 30, Orange County Community Services has implemented a call center to meet the needs of businesses impacted by the novel coronavirus (COVID-19) pandemic.https://www.ocgov.com


Posted

in

, ,

by

Tags: