Phi trường John Wayne ra mắt chương trình mới “Helping Hands” để giúp một tay cho khách du lịch trong khi giúp họ di chuyển trong sân bay


Theo tin Google Translate trên trang John Wayne Airport trong Quận Cam ở tiểu bang California

Phi trường John Wayne ra mắt chương trình mới “Helping Hands” để giúp một tay cho khách du lịch trong khi giúp họ di chuyển trong sân bay

15 tháng 11 năm 2018

John Wayne Airport ra mắt tuyến mới “Helping Hands” CHƯƠNG TRÌNH
SANTA ANA, Calif. – John Wayne Airport (JWA) hiểu rằng đi du lịch thông qua một sân bay có thể là một kinh nghiệm khó khăn cho những người khuyết tật ẩn. Sân bay đã công bố một chương trình mới “Helping Hands” được thiết kế để giúp một tay cho khách du lịch, gia đình và người chăm sóc bằng cách cung cấp hỗ trợ và hỗ trợ để giảm bớt trải nghiệm của mình khi đi du lịch thông qua các sân bay. “Helping Hands” là một dịch vụ miễn phí có sẵn hàng ngày 06:00-11:00

“Nhóm chúng tôi tại JWA hiểu rằng tất cả khách là duy nhất và có thể yêu cầu các mức trợ cấp cụ thể nhu cầu của họ,” Barry Rondinella, Giám đốc sân bay cho biết. “Nhân viên thân thiện của chúng tôi được huấn luyện đặc biệt để hỗ trợ khách du lịch và gia đình của họ với độ nhạy và sự hiểu biết để cung cấp một dịch vụ khách vượt trội trong khi giúp họ di chuyển sân bay.”

Barry Rondinella, John Wayne Airport giám đốc; OC Autism Mascot Austin; Julie Châu Diệp, OC Autism sáng lập và Giám đốc điều hành; Max Behura; và Nathaniel Behura, Autism Advocate.

Hình (trái sang phải): Barry Rondinella, John Wayne Airport giám đốc; OC Autism Mascot “Austin;”
Julie Châu Diệp, OC Autism sáng lập và Giám đốc điều hành;
Max Behura; và Nathaniel Behura, Autism Advocate.

Quý khách sử dụng “Hands Giúp” có thể nhận được hỗ trợ như sau:

Tạo điều kiện cho các cuộc gọi đến Cục An ninh Vận tải (TSA) và sắp xếp cho TSA Cares hỗ trợ, cũng như hỗ trợ với các hãng hàng.
Hướng dẫn trong sự xuất hiện, check-in, quy trình an ninh và nội trú.
Bố trí các tour du lịch để giúp chuẩn bị khách trước khi khởi hành.
Một vòng tay tùy chọn để thông báo cho nhân viên sân bay mà một ít thời gian hơn có thể cần thiết để chuẩn bị cho check-in và kiểm tra an ninh, và cẩn thận có thể được yêu cầu khi đi du lịch thông qua các sân bay.
Trước khi đến, quý khách được khuyến khích để thông báo cho nhân viên về nhu cầu hỗ trợ đặc biệt của họ bằng cách gọi 949-252-5200 hoặc gửi email info@ocair.com . Tại sân bay, khách có thể quay số “0” từ bất kỳ điện thoại Courtesy trắng nằm suốt Terminal.

Để tìm hiểu thêm về “Helping Hands” hoặc để sắp xếp một tour du lịch, vui lòng truy cập www.ocair.com/communityrelations/helpinghands hoặc gọi 949-252-5200.

– ### –

John Wayne Airport (SNA) thuộc sở hữu của Quận Cam và được điều hành như một doanh nghiệp tự hỗ trợ mà không nhận được thu nhập từ thuế quỹ chung. Các sân bay phục vụ hơn 10 triệu hành khách mỗi năm và đạt hơn 20 điểm đến không ngừng nghỉ tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại www.ocair.com . Thích chúng tôi trên facebook.com/johnwayneairport , hoặc làm theo chúng tôi trên Twitter @johnwayneair và Instagram @johnwayneair .

Để nhận được thông cáo báo chí John Wayne Airport tự động, đi đến www.ocair.com và click Theo dõi .JOHN WAYNE AIRPORT LAUNCHES NEW “HELPING HANDS” PROGRAM
SANTA ANA, Calif. – John Wayne Airport (JWA) understands that traveling through an airport can be a difficult experience for individuals with hidden disabilities. The Airport today announced a new “Helping Hands” program designed to lend a hand to travelers, families and caregivers by providing assistance and support to ease their experience while traveling through the Airport. “Helping Hands” is a free service available daily from 6 a.m. to 11 p.m.

“Our team at JWA understands that all guests are unique and may require different levels of support specific to their needs,” said Barry Rondinella, Airport Director. “Our friendly staff are specially trained to assist travelers and their families with sensitivity and understanding to provide a superior guest service while helping them navigate the Airport.”

Barry Rondinella, John Wayne Airport Director; OC Autism Mascot Austin; Julie Chau Diep, OC Autism Founder and Executive Director; Max Behura; and Nathaniel Behura, Autism Advocate.

Pictured (left to right): Barry Rondinella, John Wayne Airport Director; OC Autism Mascot “Austin;”
Julie Chau Diep, OC Autism Founder and Executive Director;
Max Behura; and Nathaniel Behura, Autism Advocate.

Guests utilizing “Helping Hands” can receive assistance with the following:

Facilitating calls to the Transportation Security Administration (TSA) and arranging for TSA Cares support, as well as assistance with airlines.
Guidance during the arrival, check-in, security and boarding processes.
Arranging tours to help prepare guests before travel.
An optional bracelet to inform Airport employees that a little more time may be needed to prepare for check-in and security screening, and extra care may be required while traveling through the Airport.
Before arrival, guests are encouraged to inform staff of their special assistance needs by calling 949-252-5200 or emailing info@ocair.com. At the Airport, guests may dial “0” from any white Courtesy phone located throughout the Terminal.

To learn more about “Helping Hands” or to schedule a tour, please visit www.ocair.com/communityrelations/helpinghands or call 949-252-5200.

-###-

John Wayne Airport (SNA) is owned by the County of Orange and is operated as a self-supporting enterprise that receives no general fund tax revenue. The Airport serves more than 10 million passengers annually and reaches more than 20 nonstop destinations in the United States, Canada and Mexico. More information can be found at www.ocair.com. Like us on facebook.com/johnwayneairport, or follow us on Twitter @johnwayneair and Instagram @johnwayneair.

To receive John Wayne Airport news releases automatically, go to www.ocair.com and click Subscribe.
http://jwair.com/newsroom/news/?nr=nr-2018-11-15&tr=no


Posted

in

by

Tags: