Thống Kê Tháng 7 năm 2018 của Phi Trường John Wayne


Theo tin Google Translate trên trang John Wayne Airport trong Quận Cam ở tiểu bang California

31 tháng tám năm 2018

John Wayne Airport POSTS tháng 7 năm 2018 THỐNG KÊ

SANTA ANA, Calif. – Giao thông hàng không hành khách tại sân bay John Wayne tăng trong tháng 7 năm 2018 so với tháng vào năm 2017. Vào tháng Bảy năm 2018, sân bay phục vụ 991.003 hành khách, tăng 7,8% so với tháng 7 năm 2017 đếm lưu lượng hành khách của 919.223.

hoạt động máy bay thương mại tăng 4,7% và các hoạt động máy bay đi lại tăng 417,5% so với mức tháng 7 năm 2017.

Tổng số hoạt động máy bay tăng trong tháng 7 năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017. Trong tháng 7 năm 2018, đã có tổng cộng 28.466 hoạt động máy bay (mất-offs và hạ cánh), tăng 10,9% so với tổng số 25.660 hoạt động máy bay trong tháng 7 năm 2017.

hoạt động hàng không chung, chiếm 70,4% tổng hoạt động máy bay trong tháng Bảy năm 2018, tăng 12,6% so với tháng 7 năm 2017.

Ba hãng hàng không hàng đầu trong tháng 7 năm 2018 dựa trên số hành khách là Southwest Airlines (355.171), American Airlines (159.681) và United Airlines (157.997).

John Wayne Airport
Monthly Sân bay kê tháng 7 năm 2018
07/2018 07/2017 % Thay đổi YTD 2018 YTD 2017 % Thay đổi
Tổng số hành khách 991.003 919.223 7,8% 6.230.519 5.912.161 5,4%
hành khách trên máy bay 491.598 458.489 7.2% 3.112.305 2.950.983 5,5%
hành khách Deplaned 499.405 460.734 8,4% 3.118.214 2.961.178 5,3%
Tổng Operations Máy bay 28.466 25.660 10,9% 180.488 169.028 6,8%
Hàng không chung 20.052 17.814 12,6% 126.502 117.196 7,9%
Thương mại 8129 7.762 4,7% 52.972 51.196 3,5%
Commuter 1 207 40 417,5% 531 370 43,5%
Quân đội 78 44 77,3% 483 266 81,6%
Air Cargo Tấn 2 1,689 1.697 -0,5% 11.439 10.971 4,3%

International kê 3 (bao gồm trong tổng số trên)

07/2018 07/2017 % Thay đổi YTD 2018 YTD 2017 % Thay đổi
Tổng số hành khách 21.685 21.241 2,1% 121.152 135.366 -10,5%
hành khách trên máy bay 10.821 10.263 5,4% 61.114 66.711 -8,4%
hành khách Deplaned 10.864 10.978 -1.0% 60.038 68.655 -12,6%
Tổng Operations Máy bay 187 186 0,5% 1,208 1.482 -18,5%

1
Máy bay sử dụng cho dịch vụ hàng không thường xuyên theo lịch trình, cấu hình với không quá bảy mươi (70) chỗ ngồi, và hoạt động ở trọng lượng không quá chín mươi ngàn (90.000) pounds.

2
All-Cargo hãng: 1,438.2 tấn
hãng hành khách (ngẫu nhiên bụng hàng hóa): 250,4 tấn
(số liệu sản lượng hàng hóa hiện trong báo cáo này là dành cho tháng 6 năm 2018)

3
Bao gồm tất cả hành khách và các hoạt động thương mại Canada và Mexico.

– ### –

John Wayne Airport (SNA) thuộc sở hữu của Quận Cam và được điều hành như một doanh nghiệp tự hỗ trợ mà không nhận được thu nhập từ thuế quỹ chung. Các sân bay phục vụ hơn 10 triệu hành khách mỗi năm và đạt hơn 20 điểm đến không ngừng nghỉ tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại www.ocair.com . Thích chúng tôi trên facebook.com/johnwayneairport , hoặc làm theo chúng tôi trên Twitter @johnwayneair và Instagram @johnwayneair .

Để nhận được thông cáo báo chí John Wayne Airport tự động, đi đến www.ocair.com và click Theo dõi .August 31, 2018

JOHN WAYNE AIRPORT POSTS JULY 2018 STATISTICS

SANTA ANA, Calif. – Airline passenger traffic at John Wayne Airport increased in July 2018 as compared with July 2017. In July 2018, the Airport served 991,003 passengers, an increase of 7.8% when compared with the July 2017 passenger traffic count of 919,223.

Commercial aircraft operations increased 4.7% and commuter aircraft operations increased 417.5% when compared with July 2017 levels.

Total aircraft operations increased in July 2018 as compared with the same month in 2017. In July 2018, there were 28,466 total aircraft operations (take-offs and landings), a 10.9% increase compared to 25,660 total aircraft operations in July 2017.

General aviation activity, which accounted for 70.4% of the total aircraft operations during July 2018, increased 12.6% when compared with July 2017.

The top three airlines in July 2018 based on passenger count were Southwest Airlines (355,171), American Airlines (159,681) and United Airlines (157,997).

John Wayne Airport
Monthly Airport Statistics July 2018

07/2018 07/2017 %Change YTD 2018 YTD 2017 % Change

Total passengers 991,003 919,223 7.8% 6,230,519 5,912,161 5.4%
Enplaned passengers 491,598 458,489 7.2% 3,112,305 2,950,983 5.5%
Deplaned passengers 499,405 460,734 8.4% 3,118,214 2,961,178 5.3%
Total Aircraft Operations 28,466 25,660 10.9% 180,488 169,028 6.8%
General Aviation 20,052 17,814 12.6% 126,502 117,196 7.9%
Commercial 8,129 7,762 4.7% 52,972 51,196 3.5%
Commuter1 207 40 417.5% 531 370 43.5%
Military 78 44 77.3% 483 266 81.6%
Air Cargo Tons2 1,689 1,697 -0.5% 11,439 10,971 4.3%

International Statistics3 (included in totals above)

07/2018 07/2017 %Change YTD 2018 YTDate 2017 % Change
Total Passengers 21,685 21,241 2.1% 121,152 135,366 -10.5%
Enplaned passengers 10,821 10,263 5.4% 61,114 66,711 -8.4%
Deplaned passengers 10,864 10,978 -1.0% 60,038 68,655 -12.6%
Total Aircraft Operations 187 186 0.5% 1,208 1,482 -18.5%

1
Aircraft used for regularly scheduled air service, configured with not more than seventy (70) seats, and operating at weights not more than ninety thousand (90,000) pounds.

2
All-Cargo Carriers: 1,438.2 tons
Passenger Carriers (incidental belly cargo): 250.4 tons
(Current cargo tonnage figures in this report are for June 2018)

3
Includes all Canada and Mexico Commercial passengers and operations.
-###-

John Wayne Airport (SNA) is owned by the County of Orange and is operated as a self-supporting enterprise that receives no general fund tax revenue. The Airport serves more than 10 million passengers annually and reaches more than 20 nonstop destinations in the United States, Canada and Mexico. More information can be found at www.ocair.com. Like us on facebook.com/johnwayneairport, or follow us on Twitter @johnwayneair and Instagram @johnwayneair.

To receive John Wayne Airport news releases automatically, go to www.ocair.com and click Subscribe.
https://www.ocair.com/newsroom/news/?nr=nr-2018-08-31&tr=no


Posted

in

, ,

by

Tags: