Chương Trình Cho Vay Xây Sửa Chữa Nhà Ở


Theo tin thành phố Westminster trong Quận Cam ở tiểu bang California

Source: Westmister City in Orange county of California
CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY PHỤC HỒI DÂN CƯ
Phải là cư dân có thu nhập thấp sống ở Westminster người sở hữu một ngôi nhà ở một gia đình
Khoản vay có thể được sử dụng để sửa chữa các mặt hàng về sức khỏe và an toàn trên đường về nhà ở một gia đình của họ
Ứng KHÔNG phải có lien thứ hai (thế chấp thứ 2, dòng vốn nhà, vv) trên Tiêu đề
Trang chủ phải chủ sở hữu chiếm đóng, có nghĩa là không hoạt động như một tài sản cho thuê
SỬA CHỮA ĐƯỢC HƯỞNG
thay thế mái nhà
Hệ thống nước và điện
Windows và Cửa
Sửa chữa nhà bếp
Sửa chữa phòng tắm
sàn
thiệt hại mối
Chì Sơn Xử lý ô nhiễm
Ngoại thất và nội thất Sơn
ĐIỀU KHOẢN CHO VAY
Nhận lên đến một khoản vay phục hồi chức năng $ 25.000 (tối thiểu $ 10.000)
vay chậm có nghĩa là bạn phải trả khoản vay trở lại khi bạn bán ngôi nhà của bạn hoặc tiêu đề được chuyển giao
3% lãi suất đơn giản, do khi nhà được bán hoặc tiêu đề được chuyển giao
PHẢI đáp ứng giới hạn lợi tức chương trình được liệt kê dưới đây:

FY 2018 Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị (HUD) Giới Hạn Thu Nhập

Quy mô hộ gia đình 1 2 3 4 5 6
Giới hạn thu nhập MAX $ 61.250 $ 70.000 $ 78.750 $ 87.450 $ 94.450 $ 101.450

Khu dân cư phục hồi chức năng cho vay Application (PDF)

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Westminster Division Nhà ở
8200 Westminster Blvd.,
Westminster, CA 92683
(714) 548-3494
REHABILITATION LOAN PROGRAM FOR SINGLE FAMILY HOMES
The purpose of the City of Westminster’s (City) Residential Rehabilitation Loan Program (Program) is to preserve and rehabilitate existing housing stock through the use of federal HOME Investment Partnerships (HOME) funds.

RESIDENTIAL REHABILITATION LOAN PROGRAM
Must be low-income residents living in Westminster who own a single-family home
The loan can be used to repair health and safety items on their single-family home
Applicants must NOT have a second lien (2nd mortgage, home equity line, etc.) on Title
Home must be owner-occupied, meaning not operating as a rental property
ELIGIBLE REPAIRS
Roof replacement
Plumbing and Electrical
Windows and Doors
Kitchen Repairs
Bathroom Repairs
Flooring
Termite damage
Lead Paint Remediation
Exterior and Interior Paint
LOAN TERMS
Receive up to a $25,000 (minimum $10,000) rehabilitation loan
Deferred loan means you pay the loan back when you sell your house or Title is transferred
3% simple interest, due when the home is sold or Title is transferred
MUST meet program income limits listed below:

FY 2018 Department of Housing and Urban Development (HUD) Income Limits

Household Size 1 2 3 4 5 6
MAX Income Limit$61,250 $70,000 $78,750 $87,450 $94,450 $101,450

For more information, please contact:
Westminster Housing Division
8200 Westminster Blvd.,
Westminster, CA 92683
(714) 548-3494

http://www.westminster-ca.gov/our_city/depts/cd/housing/rehabilitation_loans_for_single_family_homes/default.asp

Residential Rehabilitation Loan Application (PDF)
http://www.westminster-ca.gov/civicax/filebank/blobdload.aspx?t=70075.87&BlobID=14129
Posted

in

by

Tags: