Thống Kê Tháng 2 năm 2018 của Phi Trường John Wayne


Theo tin Google Translate trên trang John Wayne Airport trong Quận Cam ở tiểu bang California

28 tháng 3 2018

John Wayne Airport POSTS tháng 2 năm 2018 THỐNG KÊ
SANTA ANA, Calif. – Giao thông hàng không hành khách tại sân bay John Wayne tăng trong tháng 2 năm 2018 so với tháng hai năm 2017. Vào tháng Hai năm 2018, sân bay phục vụ 763.505 hành khách, tăng 7,4% so với tháng 2 năm 2017 đếm lưu lượng hành khách của 711.010.

hoạt động máy bay thương mại tăng 5,6% và các hoạt động máy bay đi lại giảm 34,8% khi so sánh với mức độ tháng 2 năm 2017.

Tổng số hoạt động máy bay tăng trong tháng 2 năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017. Trong tháng 2 năm 2018, đã có tổng cộng 23.348 hoạt động máy bay (mất-offs và hạ cánh), tăng 18,8% so với tổng số 19.649 hoạt động máy bay trong tháng Hai năm 2017.

hoạt động hàng không chung, chiếm 71,5% tổng hoạt động máy bay trong tháng 2 năm 2018, tăng 25,3% so với tháng 2 năm 2017.

Ba hãng hàng không hàng đầu trong tháng 2 năm 2018 dựa trên số hành khách là Southwest Airlines (275.908), United Airlines (121.920) và American Airlines (118.988).

John Wayne Airport
Monthly Sân bay kê tháng 2 năm 2018

tháng 02/2018 02/2017 %Thay đổi YTD2018 YTD2017 % Thay đổi

Tổng số hành khách 763.505 711.010 7,4% 1.580.763 1.504.784 5,0%
hành khách trên máy bay 379.114 354.479 6,9% 786.858 748.914 5,1%
hành khách Deplaned 384.391 356.531 7,8% 793.905 755.870 5,0%
Tổng Operations Máy bay 23.348 19.649 18,8% 48.389 39.765 21,7%
Hàng không chung 16.693 13.319 25,3% 34.313 26.098 31,5%
Thương mại 6596 6247 5,6% 13.922 13.496 3,2%
Commuter 1 30 46 -34,8% 87 100 -13,0%
Quân đội 29 37 -21,6% 67 71 -5,6%
Air Cargo Tấn 2 1,578 1.355 16,5% 3.377 3367 0,3%

International kê 3 (bao gồm trong tổng số trên)

tháng 2/2018 2/2017 %Thay đổi YTD2018 YTD2017 % Thay đổi

Tổng số hành khách 12.665 16.593 -23,7% 27.500 36.157 -23,9%
hành khách trên máy bay 6324 8205 -22,9% 13.412 17.092 -21,5%
hành khách Deplaned 6341 8388 -24,4% 14.088 19.065 -26,1%
Tổng Operations Máy bay 144 216 -33,3% 305 464 -34,3%

1. Máy bay sử dụng cho dịch vụ hàng không thường xuyên theo lịch trình, cấu hình với không quá bảy mươi (70) chỗ ngồi, và hoạt động ở trọng lượng không quá chín mươi ngàn (90.000) pounds.
2. All-Cargo hãng: 1.591 tấn hãng hành khách (ngẫu nhiên bụng hàng hóa): 200 tấn
(số liệu sản lượng hàng hóa hiện trong báo cáo này là dành cho tháng 11 năm 2017)
3. Bao gồm tất cả hành khách và các hoạt động thương mại Canada và Mexico.

– ### –

John Wayne Airport (SNA) thuộc sở hữu của Quận Cam và được điều hành như một doanh nghiệp tự hỗ trợ mà không nhận được thu nhập từ thuế quỹ chung. Các sân bay phục vụ hơn 10 triệu hành khách mỗi năm và đạt hơn 20 điểm đến không ngừng nghỉ tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại www.ocair.com . Thích chúng tôi trên facebook.com/johnwayneairport , hoặc làm theo chúng tôi trên Twitter @johnwayneair và Instagram @johnwayneair .

Để nhận được thông cáo báo chí John Wayne Airport tự động, đi đến www.ocair.com và click Theo dõi .March 28, 2018

JOHN WAYNE AIRPORT POSTS FEBRUARY 2018 STATISTICS

SANTA ANA, Calif. – Airline passenger traffic at John Wayne Airport increased in February 2018 as compared with February 2017. In February 2018, the Airport served 763,505 passengers, an increase of 7.4% when compared with the February 2017 passenger traffic count of 711,010.

Commercial aircraft operations increased 5.6% and commuter aircraft operations decreased 34.8% when compared with February 2017 levels.

Total aircraft operations increased in February 2018 as compared with the same month in 2017. In February 2018, there were 23,348 total aircraft operations (take-offs and landings), a 18.8% increase compared to 19,649 total aircraft operations in February 2017.

General aviation activity, which accounted for 71.5% of the total aircraft operations during February 2018, increased 25.3% when compared with February 2017.

The top three airlines in February 2018 based on passenger count were Southwest Airlines (275,908), United Airlines (121,920) and American Airlines (118,988)

John Wayne Airport
Monthly Airport Statistics – FEBRUARY 2018

Feb 2018 Feb 2017 % Change YTD 2018 YTD2017 % Change
Total passengers 763,505 711,010 7.4% 1,580,763 1,504,784 5.0%
Enplaned passengers 379,114 354,479 6.9% 786,858 748,914 5.1%
Deplaned passengers 384,391 356,531 7.8% 793,905 755,870 5.0%
Total Aircraft Operations 23,348 19,649 18.8% 48,389 39,765 21.7%
General Aviation 16,693 13,319 25.3% 34,313 26,098 31.5%
Commercial 6,596 6,247 5.6% 13,922 13,496 3.2%
Commuter1 30 46 -34.8% 87 100 -13.0%
Military 29 37 -21.6% 67 71 -5.6%
Air Cargo Tons2 1,578 1,355 16.5% 3,377 3,367 0.3%

International Statistics3 (included in totals above)

Feb 2018 Feb 2017 % Change YTD 2018 YTD2017 % Change
Total Passengers 12,665 16,593 -23.7% 27,500 36,157 -23.9%
Enplaned passengers 6,324 8,205 -22.9% 13,412 17,092 -21.5%
Deplaned passengers 6,341 8,388 -24.4% 14,088 19,065 -26.1%
Total Aircraft Operations 144 216 -33.3% 305 464 -34.3%

1
Aircraft used for regularly scheduled air service, configured with not more than seventy (70) seats, and operating at weights not more than ninety thousand (90,000) pounds.
2
All-Cargo Carriers: 1,369 tons
Passenger Carriers (incidental belly cargo): 209 tons
(Current cargo tonnage figures in this report are for January 2018)
3
Includes all Canada and Mexico Commercial passengers and operations.
-###-

John Wayne Airport (SNA) is owned by the County of Orange and is operated as a self-supporting enterprise that receives no general fund tax revenue. The Airport serves more than 10 million passengers annually and reaches more than 20 nonstop destinations in the United States, Canada and Mexico. More information can be found at www.ocair.com. Like us on facebook.com/johnwayneairport, or follow us on Twitter @johnwayneair and Instagram @johnwayneair.

To receive John Wayne Airport news releases automatically, go to www.ocair.com and click Subscribe.
http://www.ocair.com/newsroom/news/?nr=nr-2018-03-28&tr=no


Posted

in

, ,

by

Tags: