Thống Kê Tháng 1 năm 2018 của Phi Trường John Wayne


Theo tin Google Translate trên trang John Wayne Airport trong Quận Cam ở tiểu bang California

02 Tháng Ba 2018

John Wayne Airport POSTS tháng 1 năm 2018 THỐNG KÊ
SANTA ANA, Calif. – Giao thông hàng không hành khách tại sân bay John Wayne tăng trong tháng 1 năm 2018 so với tháng vào năm 2017. Vào tháng Giêng năm 2018, sân bay phục vụ 817.258 hành khách, tăng 3,0% so với tháng 1 năm 2017 số lượng khách của 793.774.

hoạt động máy bay thương mại tăng 1,1% và các hoạt động máy bay đi lại tăng 5,6% so với mức tháng 1 năm 2017.

Tổng số hoạt động máy bay tăng trong tháng 1 năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017. Trong tháng 1 năm 2018, đã có tổng cộng 25.041 hoạt động máy bay (mất-offs và hạ cánh), tăng 24,5% so với tổng số 20.116 hoạt động máy bay vào tháng giêng năm 2017.

hoạt động hàng không chung, chiếm 70,4% tổng hoạt động máy bay trong tháng Một năm 2018, tăng 37,9% so với tháng 1 năm 2017.

Ba hãng hàng không hàng đầu trong tháng một năm 2018 dựa trên số hành khách là Southwest Airlines (311.854), United Airlines (134.898) và American Airlines (127.165)

Wayne Airport John
Monthly Sân bay Thống kê – tháng 1 năm 2018

tháng 01/2018 01/2017 %Thay đổi YTD2018 YTD2017 % Thay đổi

Tổng số hành khách 817.258 793.774 3,0% 817.258 793.774 3,0%
hành khách trên máy bay 407.744 394.435 3,4% 407.744 394.435 3,4%
hành khách Deplaned 409.514 399.339 2,5% 409.514 399.339 2,5%
Tổng Operations Máy bay 25.041 20.116 24,5% 25.041 20.116 24,5%
Hàng không chung 17.620 12.779 37,9% 17.620 12.779 37,9%
Thương mại 7326 7249 1,1% 7326 7249 1,1%
Commuter 1 57 54 5,6% 57 54 5,6%
Quân đội 38 34 11,8% 38 34 11,8%
Air Cargo Tấn 2 1.799 2012 -10,6% 1.799 2012 -10,6%

International kê 3 (bao gồm trong tổng số trên)

tháng 12,2017 12-2016 %Thay đổi YTD2017 YTD2016 % Thay đổi

Tổng số hành khách 14.835 19.564 -24,2% 14.835 19.564 -24,2%
hành khách trên máy bay 7088 8887 -20,2% 7088 8887 -20,2%
hành khách Deplaned 7747 10.677 -27,4% 7747 10.677 -27,4%
Tổng Operations Máy bay 161 248 -35,1% 161 248 -35,1%

1. Máy bay sử dụng cho dịch vụ hàng không thường xuyên theo lịch trình, cấu hình với không quá bảy mươi (70) chỗ ngồi, và hoạt động ở trọng lượng không quá chín mươi ngàn (90.000) pounds.
2. All-Cargo hãng: 1.591 tấn hãng hành khách (ngẫu nhiên bụng hàng hóa): 200 tấn
(số liệu sản lượng hàng hóa hiện trong báo cáo này là dành cho tháng 11 năm 2017)
3. Bao gồm tất cả hành khách và các hoạt động thương mại Canada và Mexico.

– ### –

John Wayne Airport (SNA) thuộc sở hữu của Quận Cam và được điều hành như một doanh nghiệp tự hỗ trợ mà không nhận được thu nhập từ thuế quỹ chung. Các sân bay phục vụ hơn 10 triệu hành khách mỗi năm và đạt hơn 20 điểm đến không ngừng nghỉ tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại www.ocair.com . Thích chúng tôi trên facebook.com/johnwayneairport , hoặc làm theo chúng tôi trên Twitter @johnwayneair và Instagram @johnwayneair .

Để nhận được thông cáo báo chí John Wayne Airport tự động, đi đến www.ocair.com và click Theo dõi .March 2, 2018

JOHN WAYNE AIRPORT POSTS JANUARY 2018 STATISTICS
SANTA ANA, Calif. – Airline passenger traffic at John Wayne Airport increased in January 2018 as compared with January 2017. In January 2018, the Airport served 817,258 passengers, an increase of 3.0% when compared with the January 2017 passenger traffic count of 793,774.

Commercial aircraft operations increased 1.1% and commuter aircraft operations increased 5.6% when compared with January 2017 levels.

Total aircraft operations increased in January 2018 as compared with the same month in 2017. In January 2018, there were 25,041 total aircraft operations (take-offs and landings), a 24.5% increase compared to 20,116 total aircraft operations in January 2017.

General aviation activity, which accounted for 70.4% of the total aircraft operations during January 2018, increased 37.9% when compared with January 2017.

The top three airlines in January 2018 based on passenger count were Southwest Airlines (311,854), United Airlines (134,898) and American Airlines (127,165).

John Wayne Airport
Monthly Airport Statistics – JANUARY 2018

Jan 2018 Jan 2017 % Change YTD 2018 YTD2017 % Change
Total passengers 817,258 793,774 3.0% 817,258 793,774 3.0%
Enplaned passengers 407,744 394,435 3.4% 407,744 394,435 3.4%
Deplaned passengers 409,514 399,339 2.5% 409,514 399,339 2.5%
Total Aircraft Oper. 25,041 20,116 24.5% 25,041 20,116 24.5%
General Aviation 17,620 12,779 37.9% 17,620 12,779 37.9%
Commercial 7,326 7,249 1.1% 7,326 7,249 1.1%
Commuter1 57 54 5.6% 57 54 5.6%
Military 38 34 11.8% 38 34 11.8%
Air Cargo Tons2 1,799 2,012 -10.6% 1,799 2,012 -10.6%

International Statistics3 (included in totals above)

Jan 2018 Jan 2017 % Change YTD 2018 YTD2017 % Change
Total Passengers 14,835 19,564 -24.2% 14,835 19,564 -24.2%
Enplaned passengers 7,088 8,887 -20.2% 7,088 8,887 -20.2%
Deplaned passengers 7,747 10,677 -27.4% 7,747 10,677 -27.4%
Total Aircraft Oper. 161 248 -35.1% 161 248 -35.1%

1
Aircraft used for regularly scheduled air service, configured with not more than seventy (70) seats, and operating at weights not more than ninety thousand (90,000) pounds.
2
All-Cargo Carriers: 1,580 tons
Passenger Carriers (incidental belly cargo): 219 tons
(Current cargo tonnage figures in this report are for December 2017)
3
Includes all Canada and Mexico Commercial passengers and operations.

-###-

John Wayne Airport (SNA) is owned by the County of Orange and is operated as a self-supporting enterprise that receives no general fund tax revenue. The Airport serves more than 10 million passengers annually and reaches more than 20 nonstop destinations in the United States, Canada and Mexico. More information can be found at www.ocair.com. Like us on facebook.com/johnwayneairport, or follow us on Twitter @johnwayneair and Instagram @johnwayneair.

To receive John Wayne Airport news releases automatically, go to www.ocair.com and click Subscribe.
http://www.ocair.com/newsroom/news/?nr=nr-2018-03-02&tr=no


Posted

in

by

Tags: