Thống Kê Tháng 12 năm 2017 của Phi Trường John Wayne


Theo tin Google Translate trên trang John Wayne Airport trong Quận Cam ở tiểu bang California

23 tháng 1 2018

John Wayne Airport POSTS tháng 12 năm 2017 THỐNG KÊ
SANTA ANA, Calif. – Giao thông hàng không hành khách tại sân bay John Wayne tăng trong tháng 12 năm 2017 so với tháng năm 2016. Trong tháng 12 năm 2017, sân bay phục vụ 899.451 hành khách, tăng 3,3% so với tháng 12 năm 2016 số lượng khách của 870.956.

hoạt động máy bay thương mại tăng 2,1% và các hoạt động máy bay đi lại giảm 25,8% khi so sánh với mức tháng 12 năm 2016.

Tổng số hoạt động máy bay tăng trong tháng 12 năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016. Trong tháng 12 năm 2017, đã có tổng cộng 23.592 hoạt động máy bay (mất-offs và hạ cánh), tăng 10,9% so với tổng số 21.266 hoạt động máy bay trong tháng 12 năm 2016.

hoạt động hàng không chung, chiếm 66,8% tổng hoạt động máy bay trong tháng 12 năm 2017, tăng 16,3% so với tháng 12 năm 2016.

Ba hãng hàng không hàng đầu trong tháng 12 năm 2017 dựa trên số hành khách là Southwest Airlines (361.163), United Airlines (140.317) và American Airlines (136.969).

Wayne Airport John
Monthly Sân bay Thống kê – tháng 12 năm 2017

tháng 12,2017 12-2016 %Thay đổi YTD2017 YTD2016 % Thay đổi

Tổng số hành khách 899.451 870.956 3,3% 10.423.578 10.496.511 -0.7%
hành khách trên máy bay 443.609 434.400 2,1% 5.195.047 5.243.852 -0.9%
hành khách Deplaned 455.842 436.556 4,4% 5.228.531 5.252.659 -0,5%
Tổng Operations Máy bay 23.592 21.266 10,9% 293.649 284.246 3,3%
Hàng không chung 15.762 13.554 16,3% 202.323 191.159 5,8%
Thương mại 7767 7605 2,1% 90.250 91.279 -1.1%
Commuter 1 49 66 -25,8% 619 1,243 -50,2%
Quân đội 14 41 -65,9% 457 565 -19,1%
Air Cargo Tấn 2 1,791 1.494 19,9% 19.101 18.109 5,5%

International kê 3 (bao gồm trong tổng số trên)

tháng 12,2017 12-2016 %Thay đổi YTD2017 YTD2016 % Thay đổi

Tổng số hành khách 15.761 27.720 -43,1% 220.025 351.162 -37,3%
hành khách trên máy bay 7960 15.358 -48,2% 108.013 170.821 -36,8%
hành khách Deplaned 7801 12.362 -36,9% 112.012 180.341 -37,9%
Tổng Operations Máy bay 176 313 -43,8% 2.370 3937 -39,8%

1. Máy bay sử dụng cho dịch vụ hàng không thường xuyên theo lịch trình, cấu hình với không quá bảy mươi (70) chỗ ngồi, và hoạt động ở trọng lượng không quá chín mươi ngàn (90.000) pounds.
2. All-Cargo hãng: 1.591 tấn hãng hành khách (ngẫu nhiên bụng hàng hóa): 200 tấn
(số liệu sản lượng hàng hóa hiện trong báo cáo này là dành cho tháng 11 năm 2017)
3. Bao gồm tất cả hành khách và các hoạt động thương mại Canada và Mexico.

– ### –

John Wayne Airport (SNA) thuộc sở hữu của Quận Cam và được điều hành như một doanh nghiệp tự hỗ trợ mà không nhận được thu nhập từ thuế quỹ chung. Các sân bay phục vụ hơn 10 triệu hành khách mỗi năm và đạt hơn 20 điểm đến không ngừng nghỉ tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại www.ocair.com . Thích chúng tôi trên facebook.com/johnwayneairport , hoặc làm theo chúng tôi trên Twitter @johnwayneair và Instagram @johnwayneair .

Để nhận được thông cáo báo chí John Wayne Airport tự động, đi đến www.ocair.com và click Theo dõi .January 23, 2018

JOHN WAYNE AIRPORT POSTS DECEMBER 2017 STATISTICS

SANTA ANA, Calif. – Airline passenger traffic at John Wayne Airport increased in December 2017 as compared with December 2016. In December 2017, the Airport served 899,451 passengers, an increase of 3.3% when compared with the December 2016 passenger traffic count of 870,956.

Commercial aircraft operations increased 2.1% and commuter aircraft operations decreased 25.8% when compared with December 2016 levels.

Total aircraft operations increased in December 2017 as compared with the same month in 2016. In December 2017, there were 23,592 total aircraft operations (take-offs and landings), a 10.9% increase compared to 21,266 total aircraft operations in December 2016.

General aviation activity, which accounted for 66.8% of the total aircraft operations during December 2017, increased 16.3% when compared with December 2016.

The top three airlines in December 2017 based on passenger count were Southwest Airlines (361,163), United Airlines (140,317) and American Airlines (136,969).

John Wayne Airport
Monthly Airport Statistics – December 2017
December 2017 December 2016 % Change Year-To-Date 2017 Year-To-Date 2016 % Change
Total passengers 899,451 870,956 3.3% 10,423,578 10,496,511 -0.7%
Enplaned passengers 443,609 434,400 2.1% 5,195,047 5,243,852 -0.9%
Deplaned passengers 455,842 436,556 4.4% 5,228,531 5,252,659 -0.5%
Total Aircraft Operations 23,592 21,266 10.9% 293,649 284,246 3.3%
General Aviation 15,762 13,554 16.3% 202,323 191,159 5.8%
Commercial 7,767 7,605 2.1% 90,250 91,279 -1.1%
Commuter1 49 66 -25.8% 619 1,243 -50.2%
Military 14 41 -65.9% 457 565 -19.1%
Air Cargo Tons2 1,791 1,494 19.9% 19,101 18,109 5.5%

International Statistics3 (included in totals above)
December 2017 December 2016 % Change Year-To-Date 2017 Year-To-Date 2016 % Change
Total Passengers 15,761 27,720 -43.1% 220,025 351,162 -37.3%
Enplaned passengers 7,960 15,358 -48.2% 108,013 170,821 -36.8%
Deplaned passengers 7,801 12,362 -36.9% 112,012 180,341 -37.9%
Total Aircraft Operations 176 313 -43.8% 2,370 3,937 -39.8%
1
Aircraft used for regularly scheduled air service, configured with not more than seventy (70) seats, and operating at weights not more than ninety thousand (90,000) pounds.
2
All-Cargo Carriers: 1,591 tons
Passenger Carriers (incidental belly cargo): 200 tons
(Current cargo tonnage figures in this report are for November 2017)
3
Includes all Canada and Mexico Commercial passengers and operations.

-###-

John Wayne Airport (SNA) is owned by the County of Orange and is operated as a self-supporting enterprise that receives no general fund tax revenue. The Airport serves more than 10 million passengers annually and reaches more than 20 nonstop destinations in the United States, Canada and Mexico. More information can be found at www.ocair.com. Like us on facebook.com/johnwayneairport, or follow us on Twitter @johnwayneair and Instagram @johnwayneair.

To receive John Wayne Airport news releases automatically, go to www.ocair.com and click Subscribe.
http://www.ocair.com/newsroom/news/?nr=nr-2018-01-23


Posted

in

, ,

by

Tags: