Thống Kê Tháng 11 năm 2017 của Phi Trường John Wayne


Theo tin Google Translate trên trang John Wayne Airport trong Quận Cam ở tiểu bang California

Thg 12 22, 2017

John Wayne Airport POSTS tháng 11 năm 2017 THỐNG KÊ

SANTA ANA, Calif. – Giao thông hàng không hành khách tại sân bay John Wayne tăng trong tháng 11 năm 2017 so với tháng mười một năm 2016. Trong tháng mười một năm 2017, sân bay phục vụ 892.995 hành khách, tăng 0,9% so với tháng 11 năm 2016 số lượng khách của 884.617.

hoạt động máy bay thương mại tăng 0,9% và các hoạt động máy bay đi lại giảm 58,7% khi so sánh với mức tháng 11 năm 2016.

Tổng số hoạt động máy bay tăng trong tháng 11 năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016. Trong tháng mười một năm 2017, đã có tổng cộng 24.763 hoạt động máy bay (mất-offs và hạ cánh), tăng 12,9% so với tổng số 21.927 hoạt động máy bay trong tháng 11 năm 2016.

hoạt động hàng không chung, chiếm 69,0% tổng hoạt động máy bay vào Tháng Mười Một năm 2017, tăng 19,6% so với tháng 11 năm 2016.

Ba hãng hàng không hàng đầu trong tháng 11 năm 2017 dựa trên số hành khách là Southwest Airlines (366.099), American Airlines (137.628) và United Airlines (134.755).

Wayne Airport John
Monthly Sân bay Thống kê – Tháng 11 năm 2017

Tháng 11/2017 11/2016 % Thay đổi YTD 2017 YTD 2016 % Thay đổi

Tổng số hành khách 892.995 884.617 0,9% 9.524.127 9.625.555 -1.1%
hành khách trên máy bay 443.049 440.890 0,5% 4.751.438 4.809.452 -1.2%
hành khách Deplaned 449.946 443.727 1,4% 4.772.689 4.816.103 -0.9%
Tổng Operations Máy bay 24.763 21.927 12,9% 270.057 262.980 2,7%
Hàng không chung 17.087 14.281 19,6% 186.561 177.605 5,0%
Thương mại 7596 7529 0,9% 82.483 83.674 -1,4%
Commuter 1 38 92 -58,7% 570 1,177 -51,6%
Quân đội 42 25 68,0% 443 524 -15,5%
Air Cargo Tấn 2 1.588 1.418 12,0% 17.310 16.615 4,2%

International kê 3 (bao gồm trong tổng số trên)
Tháng 11/2017 11/2016 % Thay đổi YTD 2017 YTD 2016 % Thay đổi
Tổng số hành khách 16.632 29.535 -43,7% 204.264 323.442 -36,8%
hành khách trên máy bay 8111 14.731 -44,9% 100.053 155.463 -35,6%
hành khách Deplaned 8521 14.804 -42,4% 104.211 167.979 -38,0%
Tổng Operations Máy bay 167 301 -44,5% 2.194 3,624 -39.5%
1
Máy bay sử dụng cho dịch vụ hàng không thường xuyên theo lịch trình, cấu hình với không quá bảy mươi (70) chỗ ngồi, và hoạt động ở trọng lượng không quá chín mươi ngàn (90.000) pounds.
2
All-Cargo hãng: 1.401 tấn
hãng hành khách (ngẫu nhiên bụng hàng hóa): 187 tấn
(số liệu sản lượng hàng hóa hiện trong báo cáo này là dành cho tháng 10 năm 2017)
3
Bao gồm tất cả hành khách và các hoạt động thương mại Canada và Mexico.

– ### –

John Wayne Airport (SNA) thuộc sở hữu của Quận Cam và được điều hành như một doanh nghiệp tự hỗ trợ mà không nhận được thu nhập từ thuế quỹ chung. Các sân bay phục vụ hơn 10 triệu hành khách mỗi năm và đạt hơn 20 điểm đến không ngừng nghỉ tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy tại www.ocair.com . Thích chúng tôi trên facebook.com/johnwayneairport , hoặc làm theo chúng tôi trên Twitter @johnwayneair và Instagram @johnwayneair .

Để nhận được thông cáo báo chí John Wayne Airport tự động, đi đến www.ocair.com và click Theo dõi .
December 22, 2017

JOHN WAYNE AIRPORT POSTS NOVEMBER 2017 STATISTICS

SANTA ANA, Calif. – Airline passenger traffic at John Wayne Airport increased in November 2017 as compared with November 2016. In November 2017, the Airport served 892,995 passengers, an increase of 0.9% when compared with the November 2016 passenger traffic count of 884,617.

Commercial aircraft operations increased 0.9% and commuter aircraft operations decreased 58.7% when compared with November 2016 levels.

Total aircraft operations increased in November 2017 as compared with the same month in 2016. In November 2017, there were 24,763 total aircraft operations (take-offs and landings), a 12.9% increase compared to 21,927 total aircraft operations in November 2016.

General aviation activity, which accounted for 69.0% of the total aircraft operations during November 2017, increased 19.6% when compared with November 2016.

The top three airlines in November 2017 based on passenger count were Southwest Airlines (366,099), American Airlines (137,628) and United Airlines (134,755).

John Wayne Airport
Monthly Airport Statistics – November 2017
November
2017 November
2016 % Change Year-To-Date
2017 Year-To-Date
2016 % Change
Total passengers 892,995 884,617 0.9% 9,524,127 9,625,555 -1.1%
Enplaned passengers 443,049 440,890 0.5% 4,751,438 4,809,452 -1.2%
Deplaned passengers 449,946 443,727 1.4% 4,772,689 4,816,103 -0.9%
Total Aircraft Operations 24,763 21,927 12.9% 270,057 262,980 2.7%
General Aviation 17,087 14,281 19.6% 186,561 177,605 5.0%
Commercial 7,596 7,529 0.9% 82,483 83,674 -1.4%
Commuter1 38 92 -58.7% 570 1,177 -51.6%
Military 42 25 68.0% 443 524 -15.5%
Air Cargo Tons2 1,588 1,418 12.0% 17,310 16,615 4.2%

International Statistics3 (included in totals above)
November
2017 November
2016 % Change Year-To-Date
2017 Year-To-Date
2016 % Change
Total Passengers 16,632 29,535 -43.7% 204,264 323,442 -36.8%
Enplaned passengers 8,111 14,731 -44.9% 100,053 155,463 -35.6%
Deplaned passengers 8,521 14,804 -42.4% 104,211 167,979 -38.0%
Total Aircraft Operations 167 301 -44.5% 2,194 3,624 -39.5%
1
Aircraft used for regularly scheduled air service, configured with not more than seventy (70) seats, and operating at weights not more than ninety thousand (90,000) pounds.
2
All-Cargo Carriers: 1,401 tons
Passenger Carriers (incidental belly cargo): 187 tons
(Current cargo tonnage figures in this report are for October 2017)
3
Includes all Canada and Mexico Commercial passengers and operations.

-###-

John Wayne Airport (SNA) is owned by the County of Orange and is operated as a self-supporting enterprise that receives no general fund tax revenue. The Airport serves more than 10 million passengers annually and reaches more than 20 nonstop destinations in the United States, Canada and Mexico. More information can be found at www.ocair.com. Like us on facebook.com/johnwayneairport, or follow us on Twitter @johnwayneair and Instagram @johnwayneair.

To receive John Wayne Airport news releases automatically, go to www.ocair.com and click Subscribe.


http://www.ocair.com/newsroom/news/?nr=nr-2017-12-222


Posted

in

, ,

by

Tags: