Thông điệp từ Superintendent Gunn Marie Hansen về việc Hội đồng Giáo dục của Học khu Orange đã bỏ phiếu để cho học sinh đi nghỉ học từ thứ Hai ngày 16 tháng 3 đến thứ Sáu ngày 27 tháng 3 năm 2020

Theo tin OC Health Care Agency, Orange County Department of Education, và Orange Unified School District Dear Orange Unified Community: After careful deliberation and out of an abundance of caution, … Read More