Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phản đối Dự Luật Hạ Viện cho phép đảng viên Cộng Sản được làm việc cho Tiểu Bang California

Theo tin Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyen Theo tin Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyen FOR IMMEDIATE RELEASE Contact: Diana Moreno May 10, 2017 (714) 741-1034 (Sacramento, CA) – Hôm nay, … Read More